ΑΠΟ ΤΟΝ JOHN DOE

Το βιβλίο «Η Νίκη της Σαμοθράκης και τα Καβείρια Μυστήρια» ρίχνει φως στο δύσκολο θέμα των Καβείριων Μυστηρίων που, λόγω των λιγοστών σωζόμενων μαρτυριών από την αρχαιότητα, δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα επαρκώς. Η συγγραφέας Βιολέττα Παυλέα, στηριγμένη στην προσωπική της εξοικείωση με θέματα εσωτερισμού και στην ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε σε πλήθος αρχαίων και νεότερων κειμένων, μαρτυριών και πηγών, προχωρά σε μια πρωτότυπη ερμηνεία της ουσίας των Καβείριων Μυστηρίων ως μιας εμπειρίας αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης. Η πολυετής μελέτη και προσπάθεια της συγγραφέως διαφαίνεται μέσα από την πληρότητα του έργου, την αναφορά πλήθους πηγών και την πλούσια βιβλιογραφία που συνοδεύει το κείμενό της και που παρέχει την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση. Το κείμενο της μελέτης για τα Καβείρια Μυστήρια συνοδεύεται από ένα ποίημα για τη μορφή της Νίκης της Σαμοθράκης, η οποία ήταν και αυτή που ενέπνευσε τη συγγραφέα στη δύσκολη πορεία της μελέτης των Καβείριων Μυστηρίων.
Το βιβλίο κυκλοφορεί συνοδευόμενο από την αγγλική μετάφρασή του, υλοποιώντας το όραμα της συγγραφέως να μεταδοθεί η σημαντική αυτή γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βιογραφικό:

Η Βιο­λέτ­τα Παυ­λέ­α εί­ναι ψυ­χο­θε­ρα­πεύ­τρια-σύμ­βου­λος προ­σω­πο­κε­ντρι­κής προ­σέγ­γι­σης και συγ­γρα­φέ­ας βι­βλί­ων ε­σω­τε­ρι­κής ψυ­χο­λο­γί­ας και συ­νει­δη­τό­τη­τας. Α­πέ­κτη­σε πτυ­χί­ο ψυ­χο­λο­γί­ας α­πό το Κολ­λέ­γιο Αν­θρω­πι­στι­κών Ε­πι­στημών (The Athens College of Arts). Ο­λο­κλή­ρω­σε με­τα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Institution for Counseling & Psychological Studies (ICPS) και α­πέ­κτη­σε με διά­κρι­ση τον τί­τλο Μ. Sc. στην Προσω­πο­κε­ντρι­κή – Συμ­βου­λευ­τι­κή ψυ­χο­θε­ρα­πεί­α α­πό το University of Strathclyde, UK.

Α­πό το 1990 έ­ως και το 2005 ε­ντρύ­φη­σε στον το­μέ­α της ε­σω­τε­ρικής ψυ­χο­λο­γί­ας και ψυ­χο­λο­γί­ας βά­θους, με πλή­θος βιω­μα­τι­κών σε­μι­ναρί­ων δί­πλα στον πνευ­μα­τι­κό δά­σκα­λο με­τα­φυ­σι­κής Γε­ώρ­γιο Βου­λού­κο, ενώ ε­κεί­νο το διά­στη­μα υ­πήρ­ξε ε­ρευ­νή­τρια της φι­λο­σο­φί­ας και δα­σκάλα της γιό­γκα.

Έ­χει πο­λυε­τή συγ­γρα­φι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα σε πε­ριο­δι­κά φι­λο­σο­φι­κού, με­τα­φυ­σι­κού και ψυ­χο­λο­γι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου, εί­ναι συγ­γρα­φέ­ας σει­ράς βι­βλί­ων πνευ­μα­τι­κής συ­νειδη­τό­τη­τας και ποι­η­τι­κών συλ­λο­γών, ε­νώ έ­χει υ­πάρ­ξει ει­ση­γή­τρια δια­λέ­ξε­ων α­ντί­στοι­χων θε­μά­των. Κε­ντρι­κό α­ντι­κεί­με­νο της ερ­γα­σί­ας της α­πο­τε­λεί πά­ντα η με­λέ­τη της ψυ­χής, κα­θώς και η α­νά­πτυ­ξη και αυ­το­πραγ­μά­τω­σή της. Έ­χο­ντας α­σχο­λη­θεί ε­πί σει­ρά ε­τών με τη σκέ­ψη του Γιουν­γκ, ερ­γά­στη­κε ως σύμ­βου­λος ο­μά­δων προσωπ­ι­κής α­νά­πτυ­ξης, ε­νώ σή­με­ρα ερ­γά­ζε­ται ως σύμ­βου­λος-ψυ­χο­θε­ρα­πεύ­τρια της προ­σω­πο­κε­ντρι­κής προ­σέγ­γι­σης.

ISBN 978-960-382-390-2
Αρ. Σελίδων 224
Τιμή: 19,09 με Φ.Π.Α
Εκδόσεις Κάκτος
Αθήνα 2020

Books and Style

Books and Style